Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Rekonstrukce pěnové izolace

Popis:

Zanedbaná údržba, případně špatná volba materiálů nebo jejich zpracování, nebo nevhodná volba návrhu řešení nebo zpracování méně zkušenými dodavateli, často vede ke zkrácení životnosti střešní stříkané polyuretanové izolace. Může tak dojít k degradaci vrstvy a ztrátě izolačních vlastností. Stejně tak dnes často vzniká požadavek navýšení tepelného odporu, tzn. navýšení původního nástřiku novou vrstvou pěny, což obvykle není až tak jednoduché.

V lepším případě je to absence UV ochranné vrstvy. Použitím nevhodného – běžného UV nátěru při této opravě může dojít k velmi kontraproduktivním výsledkům, dokonce až k nasáknutí pěny vodou (kondenzátem).

V horších případech poruch (delaminace vrstev, obrysová nestabilita, nasákavost, degradace foto oxidací, mechanická poškození apod.) nabízíme odstranění části poškozené vrstvy speciální frézou. Vysoce sofistikované know-how potom umožní nanesení nové velmi kvalitní izolační vrstvy W60 a nové UV ochranné vrstvy. U některých neodborně realizovaných izolací střech je i příčinnou poruch nedodržení rovinnosti nástřiku, které vede k zabránění odtoku vody a tím k tvorbě poruch. I tento problém je řešitelný pomocí výše zmíněného postupu. Často je degradace vrstvy způsobená multiplikací jednotlivých příčin. Opravy provedené doplněním nové vrstvy W60 s UV ochrannou jsou z hlediska záručního brány jako nová střecha s plnou zárukou.

Každou střechu je nutné posuzovat individuálně a zvolit vhodný technologický postup. Bohužel jsou případy, kdy již izolační vrstvu zachránit nelze. Vymiňujeme si tímto podmínku v tomto případě rekonstrukci odmítnout. Rekonstrukce pěnových střešních vrstev provádíme od 100 m².

Toto řešení přináší tyto výhody:
 • v případě povrchového poškození zachování „zdravého jádra“ izolační vrstvy
 • možnost o doplnění o novou plně funkční vrstvu
 • navýšení tepelného odporu
 • dokonalá tepelná izolace λD = 0,026 W/m.K, bez tepelných mostů
 • vysoká pevnost vrstvy v tlaku, min. 400 kPa, pochůznost
 • tepelný odpor přímo úměrný tloušťce vrstvy
 • v případě absence UV vrstvy aplikace nové (podmínka kvalitní pěna)
 • aplikace nepoškozuje podkladní vrstvy střechy (není nutné kotvení), utěsnění složitě tvarovaných povrchů a detailů střech
 • redukce tepelných dilatací podkladu
 • úprava rovinnosti a zlepšení odtoku vody (je-li konstrukčně možné)
 • vysoká pevnost vrstvy v tlaku, min. 400 kPa, pochůznost
 • speciální UV vrstva má schopnost difúze vodních par
 • nová izolační vrstva nešíří požár, ověřeno PAVÚS, klasifikace B roof = (t3)
Nástřik pěny na stěnách nachází uplatnění především na:

Střechy a plochy k rekonstrukci je nutno individuálně posoudit s ohledem na:

 • Stav izolační vrstvy
 • Tloušťku izolační vrstvy
 • Tvar a spád a rozměry střechy

Obloukové střechy a střechy s větším spádem nelze frézovat

Kalkulace

Rekonstrukce pěnové izolace
Potřebujete připojit dokumentaci nebo nákres?