Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Časté dotazy

Internet je plný různých mýtů a polopravd o technologii stříkaných pěn. Často mají příčinu z nedostatku zkušeností a neznalostí této zdánlivě jednoduché technologie. Setkáváme s tím, že se na nás lidé obracejí se slovy: „Nevíme, co si máme myslet, každý nám tvrdí něco jiného“.

Na nejčastější dotazy se vám pokusíme odpovědět. Pokud zde nenajdete odpověď na svůj dotaz, prosím využijte následující kontakty:

Tyto mylné informace dokážou laického zákazníka dovést k rozhodnutí aplikovat pěnu i tam, kam rozhodně nepatří. Naší snahou je vám objektivně a s rozmyslem navrhnout řešení, nebo i vyvrátit použití pěn a doporučit jiné, jistější řešení.

PUR-IZOLACE s.r.o. – Váš možný partner pro zodpovědnou realizaci od roku 1991.

Tvrdá pěna

Technologie nástřiku polyuretanových pěn je v porovnání s jinými technologiemi (natavení asfaltových lepenek, pokládka PVC fólií, pokládka polystyrenu nebo minerálních vat) je mnohem náročnější na odborný, zkušený, školený a zodpovědný personál. Taktéž vyžaduje velké investice do kvalitních technologických zařízení. Proto je tento způsob izolací méně rozšířený, než ty tzv. klasické, kde stačí propan butanový hořák a špachtle, případně horkovzdušná svářečka. V celém světě se však technologie používá, v Evropě je to např. Španělsko, Řecko, Německo, Polsko atd. Nejvíce se používá v USA. Při naší návštěvě celonárodní americké výstavy NATIONAL ROOF EXPO 2009 v Las Vegas vystavovalo technologii PUR na izolace střech cca 10 % vystavovatelů.

PUR pěna je zdravotně nezávadná, jako tepelný izolant se přednostně používá např. v potravinářském průmyslu (izolace v pivovarech, mlékárnách, mrazírnách atd.) Všechny lednice a mrazáky jsou výhradně izolovány tvrdou PUR pěnou. Z PUR pěny se nic neuvolňuje. Např. všem obecně známý molitan je měkká forma polyuretanové pěny, na které každý den spíme.

Často dochází k záměně pur pěny dvou komponentní (např. používané na střechy) a jedno komponentní montážní pěny ve spreji (např. používané k montáži oken). Tyto pěny, ač jsou chemicky velmi podobné, mají zcela rozdílné poměrové složení chemických komponentů. U jedno komponentní montážní pěny způsobuje její poměrové složení abnormální nestálost vůči UV záření a otevřenou buněčnou strukturu. Zcela jiná je situace u dvou komponentní pěny – např. na izolace střech, kde složky A a B jsou mezi sebou beze zbytku reagovány (stechiometrická reakce) a vliv UV záření se projevuje velmi pomalu a pouze povrchově. Přesto každou pur pěnu je nutno opatřit UV ochrannou vrstvou – obvykle nátěrem. Nátěr proto tvoří část izolačního systému PUR IZOLACE. Dobře zpracovaná střešní polyuretanová pěna, která byla i dlouhodobě vystavena UV záření však neztrácí své izolační schopnosti.

Právě pro své stabilní izolační vlastnosti je tvrdá PUR pěna používána ve výše zmíněných ledničkách, ale i sendvičových panelech, nebo např. podzemních teplovodních rozvodech. Izolační parametry si zachovává bez patrných změn v obrovském rozsahu provozních teplot, od cca -200°C do + 110°C. Důvodem je, že tvrdá pur pěna neobsahuje vzduch a změna teplot a obsah vlhkosti vzduchu tak neovlivňuje izolační parametry PUR pěny.

Pro teploty trvale až +160 °C se používá modifikace pur pěny se zkratkou PIR (polyisokyanurát), který má shodné izolační vlastnosti jako PUR.

Vynikající tepelně izolační vlastnosti zajišťuje obsah buněk – CO2+HCFC, nebo CO2+HFO. Hustota pěny od 30 do 80 kg/m3 nemá prakticky vliv na tepelně izolační vlastnosti.

Jako celá řada plastů, může být i tvrdá PUR pěna různě požárně odolná. Požární odolnost se reguluje obsahem a druhem retardérů hoření. V případě, že zcela chybí, je pěna hořlavá, avšak neskapává. V 90 % aplikací jsou pěny požárně retardované, tzn. jsou samo zhášivé. Krátkodobě snesou teploty do 250°C, bez jakéhokoliv poškození struktury. Izolační systém PUR IZOLACE z požárně technického hlediska splňuje nejpřísnější kritéria dle EN ČSN (viz Certifikáty).

Zde opět platí, čím nižší cena výsledného produktu, tím větší riziko. Požární retardéry (obzvláště moderní a vysoko účinné) zvyšují cenu produktu. Všechny naše pěny jsou požárně retardované.

PUR pěna použitá jako tepelně a hydroizolační vrstva na střechách se musí natírat tehdy, pokud nátěr viditelně chybí. Minimální životnost kvalitně provedených nejlevnějších nátěrů je 8-10 let (při správné aplikaci, rovnoměrné a dostatečné tloušťce filmu), obvykle však více. Izolační systém PUR IZOLACE nabízí i bezúdržbovou variantu s životností přes 40 let. Životnost nátěrů je různá, je závislá na jeho druhu (chemicky) a nanesené vrstvě. Svoji podstatnou roli hrají i aplikační podmínky a jejich dodržení a v neposlední řadě i vhodnost typu nátěru na danou střechu.

PUR pěna používaná jako tepelně a hydroizolační vrstva na střechách by měla mít hustotu 60 kg/m3. Od této hodnoty se odvíjí min. pevnost v tlaku cca 4 kg/cm2a více. Tato izolační vrstva je pro potřebu obslužných a údržbových pochůzek po střechách plně pochůzná. Rozdílné požadavky však mají „zámořské“ pěny, kde se spokojují s objemovou (specifickou) hmotnost 40 kg/m3. Je zřejmé, že tento deficit hustoty se musí někde projevit: nižší pevnost v tlaku, horší obrysová stabilita a částečně vyšší nasákavost (z dlouhodobého hlediska). Tento neutěšený stav se objevuje i u některých španělských pěn. V klimatických podmínkách Španělska totiž nejsou střešní pěny tak dlouhodobě exponované mrazu a stojící vodě (ledu) jako ve střední a severní Evropě.

V prvé řadě je nutno upozornit, že správně provedený nástřik je bezesparý. Pěna vytváří souvislou vrstvu, přecházející z vodorovných do kolmých ploch, bez omezení tvarů podkladu. Hustota 60 kg/m3 má velmi nízkou nasákavost, spolu s UV vrstvou tvoří hydroizolační souvrství.

Pěny s hustotou 40 kg/m3 mají částečně vyšší nasákavost (z dlouhodobého hlediska), jako hydro izolace na střechu nepatří.

Starší německá norma DIN 18 159 umožňuje toleranci tloušťky 20 %, přičemž aritmetický průměr nejméně 10 měření musí splňovat jmenovitou (neboli dohodnutou) tloušťku vrstvy. Zkušený personál má tloušťku nástřiku v toleranci 5 mm. Dnes je tato problematika řešena ČSN EN 14315/2 a následných normách.

Jinou věcí je, že nástřik věrně kopíruje podloží, tzn., že např. spoj asfaltových pásů v podkladu je věrně zobrazen ve vrstvě 30 mm (i více) silné. Je nutno si uvědomit, že tepelně izolační vrstva musí izolovat na všech místech povrchu rovnoměrně, tzn. že kopírování tvaru podkladu je velkou výhodou této technologie. Amatérské provedení začátečníky však může vykazovat velké nerovnosti vrstvy, které jsou samozřejmě negativní z důvodu nerovnoměrné tepelné izolace a dále odtoku vody.

Nepatrné smršťování izolační vrstvy na střeše vzniká ihned po nástřiku, neboť dochází ke chladnutí pěny. Tento běžný efekt je kompenzován pevným podkladem, a dále se nemusí nijak projevovat. Toto napětí je úměrné aplikované tloušťce a hustotě pěny.

Velké deformace mohou být důsledek nekvalitně provedené práce nebo volby nevhodné pěny. Příčina může být jak ve špatně zpracované pěně, tak v nedostatečné přípravě podkladu. Součinitel délkové roztažnosti tvrdé pur pěny se pohybuje v rozmezí 5 – 8 x 10-5 .K-1, tzn. 0,00005 m při nárůstu teploty o 1°C pro délku 1 m. Vzhledem k faktu, že stříkaná pěna celoplošně dokonale kotví k podkladu a přirozená roztažnost je takto nízká, nelze o abnormálním smršťování vrstvy jako přirozené negativní vlastnosti vůbec mluvit.

Objemová (specifická) hmotnost – hustota PUR pěny používané na izolace střech činí cca 60 kg/m3. Při tloušťce vrstvy 30 mm má 1 m2 hmotnost 1,8- 2,0 kg! Izolační systém PUR IZOLACE s bezúdržbovou variantou silikon/drcená břidlice/pečetící silikon max. 4 kg/m2 (při tloušťce pěny 30 – 35 mm).

Záruky výrazně přesahující 10 let, obzvláště od nových, resp. mladých firem, které začali před pár lety jsou více než podezřelé. Často se také objevují záruky na materiál 50 – 100 let a tenkým drobným písmem záruku na práci 24 měsíců. Paradoxně se často jedná o živnostníky nebo firmy, s minimálním základním jměním. Dodržení záruky 35 let je proto naprostá utopie a pouze reklamní tah na nezkušeného zákazníka. Naopak, takového nesmyslné záruky jsou k úvaze vyřadit takového dodavatele. Pozor, je důležité nezaměňovat pojem záruky a životnosti!

Měkká pěna

Tloušťka izolační vrstvy by měla být stanovena výpočtem na základě požadavku na zvýšení tepelného odporu konstrukce (snížení koeficient prostupu tepla). Pro každý typ aplikace / typ stavební konstrukce je nejprve nutné požadavky tepelného odporu / koeficientu prostupu tepla a výpočtem stanovit tloušťku. Neméně důležitá je kontrola rosného bodu a zvolit parozábranu příp. provětrávání nad izolační vrstvou. Doporučujeme provést nástřik lehkou pěnou od tl. min 150 mm, obvykle aplikujeme 220-250 mm.

Objevují se mylné informace, že pěny s otevřenou buněčnou strukturou na izolaci podkroví nepotřebují parotěsnou zábranu, protože „dýchají a jsou nenasákavé“. Pojem „dýchání“ je laické zobecnění vlastnosti nízkého difúzního odporu prostupu vodních par. Veškeré lehké pěny jsou více méně nasákavé a jejich nasákavost je okolo 30 % objemu, objevují se i pěny s nasákavostí vyšší. Efekt nasákavosti není známkou nižší kvality, je to přirozená vlastnost díky otevřené buněčné struktuře. Právě z tohoto důvodu je nutné téměř vždy doplňovat skladbu o velmi dobře provedenou parotěsnou zábranu (obvykle fólii). Při jistých teplotních poměrech uvnitř a vně objektu by mohlo v případě absence parotěsné fólie dojít ke kondenzaci vodních par v izolační vrstvě.

Naše firma, zabývající se od roku 1991 výrobou, vývojem a aplikacemi všech stříkaných a litých pěn na místě od samého počátku své činnosti dává důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost. I volba surovin pro výrobu pěny – převážně z Německa a střední Evropy – je zárukou vysoké kvality a dlouhodobé životnosti. Můžeme dokumentovat díla starší 20 let, nikoliv kdesi v Americe nebo v Kanadě, ale zde v českých podmínkách.
Vzhledem k této tradici a postavení na trhu si nechceme kazit svoji reputaci nejistými aplikacemi pěn, nevhodných pro naše klimatické podmínky.

Pěnu vyrábíme sami (resp. polyol blend z výše uvedených komponent – složka A). Složku B tzv. MDI dovážíme od firmy Bayer (Německo). Celkově lze pěnu definovat jako český výrobek.

Životnost stříkaných polyuretanových systémů je po celou dobu životnosti stavby, pokud je pěna správně navržena a zpracována, tzn. dobře seřízeným zařízením a zkušeným odborným personálem.

Stříkané izolace není možné aplikovat svépomocí. K aplikaci je potřeba speciální technologie, a především zkušený a zodpovědný personál.

Často dochází k záměně pur pěny dvou komponentní (např. používané na střechy) a jedno komponentní montážní pěny ve spreji (např. používané k montáži oken). Tyto pěny, ač jsou chemicky téměř shodné, mají zcela rozdílné poměrové složení chemických komponentů. U jedno komponentní montážní pěny způsobuje její poměrové složení abnormální nestálost vůči UV záření a otevřenou buněčnou strukturu. Zcela jiná je situace u dvou komponentní pěny – např. na izolace střech, kde složky A a B jsou mezi sebou beze zbytku reagovány (stechiometrická reakce) a vliv UV záření se projevuje velmi pomalu a pouze povrchově.

Vhledem k nízké hustotě měkké pěny – cca 12 kg/m3 – je povrchová odolnost UV záření menší než u tvrdých pěn. Neuvažuje je o aplikaci pěny v exteriéru.

Požární odolnost se reguluje obsahem a druhem retardérů hoření. V případě, že zcela chybí, je pěna hořlavá, avšak neskapává. V 90 % aplikací jsou pěny požárně retardované, tzn. jsou samozhášivé. U měkkých a lehkých pěn zvyšuje retardér hoření spotřebu. Retardovaná pěna je ve třídě E, neretardovaná ve třídě F. Další požární ochranu v případě potřeby přebírá zakrytí např. SDK.

PUR pěna je obecně zdravotně nezávadná, jako tepelný izolant se přednostně používá např. v potravinářském průmyslu (izolace v pivovarech, mlékárnách, mrazírnách atd.) Všechny lednice a mrazáky jsou výhradně izolovány tvrdou PUR pěnou. Z PUR pěny se nic neuvolňuje. Např. všem obecně známý molitan je měkká forma polyuretanové pěny, na které každý den spíme.

Naše měkká pěna je nadouvána vodní párou, vznikající při reakci. Absolutně ekologická.

Pěna PUR IZOLACE SOFT má otevřené buňky cíleně, a to z důvodu požadavku na vysokou zvukovou pohltivost ve stavbách, která je opět doložena měřením. Je opravdu vysoká. Otevřenost buněk je chemicky cílená pro vznik tohoto typu pěny.

Tato formulace svědčí o tak hluboké neznalosti technologie i stavební fyziky, tak že by bylo vhodné s dotyčným okamžitě přerušit styk. Pěny s otevřenou buněčnou strukturou mají velmi nízký difúzní odpor, dobře propouštějí vodní páry (tedy i vzduch). Pro většinu případů použití je nutná montáž parozábrany (obvykle fólie, součásti systému SDK).

Samozřejmě, naše firma jako jedna z mála má všechny potřebné doklady, podle současných předpisů: dle ČSN EN 14315-1:2013 je to Protokol o posouzení vlastností a z toho vyplývající Prohlášení o vlastnostech výrobku. Součástí těchto dokladů je:

  • zkouška reakci na oheň
  • uvolňování nebezpečných látek
  • tepelná vodivost
  • pevnost v tlaku
  • propustnost vody – nasákavost
  • prašnost
  • zvuková pohltivost
  • přilnavost k povrchům, dokonalá adheze