Nejčastější dotazy – Tvrdá pěna

Používá se stále nástřik PUR pěny na střechy ve světě?

Technologie nástřiku polyuretanových pěn je v porovnání s jinými technologiemi (natavení asfaltových lepenek, pokládka PVC fólií, pokládka polystyrenu nebo minerálních vat) je mnohem náročnější na odborný, zkušený, školený a zodpovědný personál. Taktéž vyžaduje velké investice do kvalitních technologických zařízení. Proto je tento způsob izolací méně rozšířený, než ty tzv. klasické, kde stačí propan butanový hořák a špachtle, případně horkovzdušná svářečka. V celém světě se však technologie používá, v Evropě je to např. Španělsko, Řecko, Německo, Polsko atd. Nejvíce se používá v USA. Při naší návštěvě celonárodní americké výstavy NATIONAL ROOF EXPO 2009 v Las Vegas vystavovalo technologii PUR na izolace střech cca 10 % vystavovatelů.

Je PUR pěna je zdravotně nezávadná?

PUR pěna je zdravotně nezávadná, jako tepelný izolant se přednostně používá např. v potravinářském průmyslu (izolace v pivovarech, mlékárnách, mrazírnách atd.) Všechny lednice a mrazáky jsou výhradně izolovány tvrdou PUR pěnou. Z PUR pěny se nic neuvolňuje. Např. všem obecně známý molitan je měkká forma polyuretanové pěny, na které každý den spíme.

Jak odolává PUR pěna slunci?

Často dochází k záměně pur pěny dvou komponentní (např. používané na střechy) a jedno komponentní montážní pěny ve spreji (např. používané k montáži oken). Tyto pěny, ač jsou chemicky velmi podobné, mají zcela rozdílné poměrové složení chemických komponentů. U jedno komponentní montážní pěny způsobuje její poměrové složení abnormální nestálost vůči UV záření a otevřenou buněčnou strukturu. Zcela jiná je situace u dvou komponentní pěny – např. na izolace střech, kde složky A a B jsou mezi sebou beze zbytku reagovány (stechiometrická reakce) a vliv UV záření se projevuje velmi pomalu a pouze povrchově. Přesto každou pur pěnu je nutno opatřit UV ochrannou vrstvou – obvykle nátěrem. Nátěr proto tvoří část izolačního systému PUR IZOLACE. Dobře zpracovaná střešní polyuretanová pěna, která byla i dlouhodobě vystavena UV záření však neztrácí své izolační schopnosti.

Jaké má PUR pěna izolační vlastnosti?

Právě pro své stabilní izolační vlastnosti je tvrdá PUR pěna používána ve výše zmíněných ledničkách, ale i sendvičových panelech, nebo např. podzemních teplovodních rozvodech. Izolační parametry si zachovává bez patrných změn v obrovském rozsahu provozních teplot, od cca -200°C do + 110°C. Důvodem je, že tvrdá pur pěna neobsahuje vzduch a změna teplot a obsah vlhkosti vzduchu tak neovlivňuje izolační parametry PUR pěny.
Pro teploty trvale až +160 °C se používá modifikace pur pěny se zkratkou PIR (polyisokyanurát),
Který má shodné izolační vlastnosti jako PUR.
Vynikající tepelně izolační vlastnosti zajišťuje obsah buněk – CO2+HCFC, nebo CO2+HFO.
Hustota pěny od 30 do 80 kg/m3 nemá prakticky vliv na tepelně izolační vlastnosti.

Je PUR pěna nehořlavá?

Jako celá řada plastů, může být i tvrdá PUR pěna různě požárně odolná. Požární odolnost se reguluje obsahem a druhem retardérů hoření. V případě, že zcela chybí, je pěna hořlavá, avšak neskapává. V 90 % aplikací jsou pěny požárně retardované, tzn. jsou samo zhášivé. Krátkodobě snesou teploty do 250°C, bez jakéhokoliv poškození struktury. Izolační systém PUR IZOLACE z požárně technického hlediska splňuje nejpřísnější kritéria dle EN ČSN (viz Certifikáty).

Zde opět platí, čím nižší cena výsledného produktu, tím větší riziko. Požární retardéry (obzvláště moderní a vysoko účinné) zvyšují cenu produktu. Všechny naše pěny jsou požárně retardované.

Musí se PUR pěna na střechách natírat?

PUR pěna použitá jako tepelně a hydroizolační vrstva na střechách se musí natírat tehdy, pokud nátěr viditelně chybí. Minimální životnost kvalitně provedených nejlevnějších nátěrů je 8-10 let (při správné aplikaci, rovnoměrné a dostatečné tloušťce filmu), obvykle však více. Izolační systém PUR IZOLACE nabízí i bezúdržbovou variantu s životností přes 40 let. Životnost nátěrů je různá, je závislá na jeho druhu (chemicky) a nanesené vrstvě. Svoji podstatnou roli hrají i aplikační podmínky a jejich dodržení a v neposlední řadě i vhodnost typu nátěru na danou střechu.

Je PUR pěna na plochých střechách pochůzná?

PUR pěna používaná jako tepelně a hydroizolační vrstva na střechách by měla mít hustotu 60 kg/m3. Od této hodnoty se odvíjí min. pevnost v tlaku cca 4 kg/cm2a více. Tato izolační vrstva je pro potřebu obslužných a údržbových pochůzek po střechách plně pochůzná. Rozdílné požadavky však mají „zámořské“ pěny, kde se spokojují s objemovou (specifickou) hmotnost 40 kg/m3. Je zřejmé, že tento deficit hustoty se musí někde projevit: nižší pevnost v tlaku, horší obrysová stabilita a částečně vyšší nasákavost (z dlouhodobého hlediska). Tento neutěšený stav se objevuje i u některých španělských pěn. V klimatických podmínkách Španělska totiž nejsou střešní pěny tak dlouhodobě exponované mrazu a stojící vodě (ledu) jako ve střední a severní Evropě.

Je PUR pěna na plochých střechách vodotěsná?

V prvé řadě je nutno upozornit, že správně provedený nástřik je bezesparý. Pěna vytváří souvislou vrstvu, přecházející z vodorovných do kolmých ploch, bez omezení tvarů podkladu. Hustota 60 kg/m3 má velmi nízkou nasákavost, spolu s UV vrstvou tvoří hydroizolační souvrství.

Pěny s hustotou 40 kg/m3 mají částečně vyšší nasákavost (z dlouhodobého hlediska), jako hydro izolace na střechu nepatří.

Je tloušťka izolační vrstvy je rovnoměrná?

Starší německá norma DIN 18 159 umožňuje toleranci tloušťky 20 %, přičemž aritmetický průměr nejméně 10 měření musí splňovat jmenovitou (neboli dohodnutou) tloušťku vrstvy. Zkušený personál má tloušťku nástřiku v toleranci 5 mm. Dnes je tato problematika řešena ČSN EN 14315/2 a následných normách.

Jinou věcí je, že nástřik věrně kopíruje podloží, tzn., že např. spoj asfaltových pásů v podkladu je věrně zobrazen ve vrstvě 30 mm (i více) silné. Je nutno si uvědomit, že tepelně izolační vrstva musí izolovat na všech místech povrchu rovnoměrně, tzn. že kopírování tvaru podkladu je velkou výhodou této technologie. Amatérské provedení začátečníky však může vykazovat velké nerovnosti vrstvy, které jsou samozřejmě negativní z důvodu nerovnoměrné tepelné izolace a dále odtoku vody.

Může mít izolační vrstva tvarové změny?

Nepatrné smršťování izolační vrstvy na střeše vzniká ihned po nástřiku, neboť dochází ke chladnutí pěny. Tento běžný efekt je kompenzován pevným podkladem, a dále se nemusí nijak projevovat.  Toto napětí je úměrné aplikované tloušťce a hustotě pěny.

Velké deformace mohou být důsledek nekvalitně provedené práce nebo volby nevhodné pěny. Příčina může být jak ve špatně zpracované pěně, tak v nedostatečné přípravě podkladu. Součinitel délkové roztažnosti tvrdé pur pěny se pohybuje v rozmezí 5 – 8 x 10-5 .K-1, tzn. 0,00005 m při nárůstu teploty o 1°C pro délku 1 m. Vzhledem k faktu, že stříkaná pěna celoplošně dokonale kotví k podkladu a přirozená roztažnost je takto nízká, nelze o abnormálním smršťování vrstvy jako přirozené negativní vlastnosti vůbec mluvit.

Jak je izolační vrstva z PUR pěny těžká?

Objemová (specifická) hmotnost – hustota PUR pěny používané na izolace střech činí cca 60 kg/m3. Při tloušťce vrstvy 30 mm má 1 m2 hmotnost 1,8- 2,0 kg! Izolační systém PUR IZOLACE s bezúdržbovou variantou silikon/drcená břidlice/pečetící silikon max. 4 kg/m2 (při tloušťce pěny 30 – 35 mm).

Máme nabídku na izolaci střechy se zárukou 35 let. Můžeme tomu věřit?

Záruky výrazně přesahující 10 let, obzvláště od nových, resp. mladých firem, které začali před pár lety jsou více než podezřelé. Často se také objevují záruky na materiál 50 – 100 let a tenkým drobným písmem záruku na práci 24 měsíců. Paradoxně se často jedná o živnostníky nebo firmy, s minimálním základním jměním. Dodržení záruky 35 let je proto naprostá utopie a pouze reklamní tah na nezkušeného zákazníka. Naopak, takového nesmyslné záruky jsou k úvaze vyřadit takového dodavatele. Pozor, je důležité nezaměňovat pojem záruky a životnosti!

PUR-IZOLACE s.r.o. – Váš možný partner pro zodpovědnou realizaci od roku 1991.