Nejčastější dotazy – Měkká pěna

Jaké tloušťky je nutno aplikovat?

Tloušťka izolační vrstvy by měla být stanovena výpočtem na základě požadavku na zvýšení tepelného odporu konstrukce (snížení koeficient prostupu tepla). Pro každý typ aplikace / typ stavební konstrukce je nejprve nutné požadavky tepelného odporu / koeficientu prostupu tepla a výpočtem stanovit tloušťku. Neméně důležitá je kontrola rosného bodu a zvolit parozábranu příp. provětrávání nad izolační vrstvou. Doporučujeme provést nástřik lehkou pěnou od tl. min 150 mm, obvykle aplikujeme 220-250 mm.

Je zapotřebí používat parozábranu?

Objevují se mylné informace, že pěny s otevřenou buněčnou strukturou na izolaci podkroví nepotřebují parotěsnou zábranu, protože „dýchají a jsou nenasákavé“. Pojem „dýchání“ je laické zobecnění vlastnosti nízkého difúzního odporu prostupu vodních par. Veškeré lehké pěny jsou více méně nasákavé a jejich nasákavost je okolo 30 % objemu, objevují se i pěny s nasákavostí vyšší. Efekt nasákavosti není známkou nižší kvality, je to přirozená vlastnost díky otevřené buněčné struktuře. Právě z tohoto důvodu je nutné téměř vždy doplňovat skladbu o velmi dobře provedenou parotěsnou zábranu (obvykle fólii). Při jistých teplotních poměrech uvnitř a vně objektu by mohlo v případě absence parotěsné fólie dojít ke kondenzaci vodních par v izolační vrstvě.

Jsou Vaše izolační systémy PUR IZOLACE srovnatelné s podobnými produkty?

Naše firma, zabývající se od roku 1991 výrobou, vývojem a aplikacemi všech stříkaných a litých pěn na místě od samého počátku své činnosti dává důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost. I volba surovin pro výrobu pěny – převážně z Německa a střední Evropy – je zárukou vysoké kvality a dlouhodobé životnosti. Můžeme dokumentovat díla starší 20 let, nikoliv kdesi v Americe nebo v Kanadě, ale zde v českých podmínkách.
Vzhledem k této tradici a postavení na trhu si nechceme kazit svoji reputaci nejistými aplikacemi pěn, nevhodných pro naše klimatické podmínky.

Kdo tedy pěnu vyrábí?

Pěnu vyrábíme sami (resp. polyolovou směs z výše uvedených komponent – složka A). Složku B tzv. MDI dovážíme od firmy Bayer (Německo). Celkově lze pěnu definovat jako český výrobek.

Jaká je životnost stříkaných pěn?

Životnost stříkaných polyuretanových systémů je po celou dobu životnosti stavby, pokud je pěna správně navržena a zpracována, tzn. dobře seřízeným zařízením a zkušeným odborným personálem.

Mohu si realizaci provést svépomocí?

Stříkané izolace není možné aplikovat svépomocí. K aplikaci je potřeba speciální technologie, a především zkušený a zodpovědný personál.

Je měkká PUR pěna slunci odolná?

Často dochází k záměně pur pěny dvou komponentní (např. používané na střechy) a jedno komponentní montážní pěny ve spreji (např. používané k montáži oken). Tyto pěny, ač jsou chemicky téměř shodné, mají zcela rozdílné poměrové složení chemických komponentů. U jedno komponentní montážní pěny způsobuje její poměrové složení abnormální nestálost vůči UV záření a otevřenou buněčnou strukturu. Zcela jiná je situace u dvou komponentní pěny – např. na izolace střech, kde složky A a B jsou mezi sebou beze zbytku reagovány (stechiometrická reakce) a vliv UV záření se projevuje velmi pomalu a pouze povrchově.
Vhledem k nízké hustotě měkké pěny – cca 12 kg/m3 – je povrchová odolnost UV záření menší než u tvrdých pěn. Neuvažuje je o aplikaci pěny v exteriéru.

Je měkká PUR pěna nehořlavá?

Požární odolnost se reguluje obsahem a druhem retardérů hoření. V případě, že zcela chybí, je pěna hořlavá, avšak neskapává. V 90 % aplikací jsou pěny požárně retardované, tzn. jsou samozhášivé. U měkkých a lehkých pěn zvyšuje retardér hoření spotřebu. Retardovaná pěna je ve třídě E, neretardovaná ve třídě F. Další požární ochranu v případě potřeby přebírá zakrytí např. SDK.

Je měkká PUR pěna zdravotně nezávadná?

PUR pěna je obecně zdravotně nezávadná, jako tepelný izolant se přednostně používá např. v potravinářském průmyslu (izolace v pivovarech, mlékárnách, mrazírnách atd.) Všechny lednice a mrazáky jsou výhradně izolovány tvrdou PUR pěnou. Z PUR pěny se nic neuvolňuje. Např. všem obecně známý molitan je měkká forma polyuretanové pěny, na které každý den spíme.
Naše měkká pěna je nadouvána vodní párou, vznikající při reakci. Absolutně ekologická.

Proč má pěna PUR IZOLACE SOFT otevřené buňky?

Pěna PUR IZOLACE SOFT má otevřené buňky cíleně, a to z důvodu požadavku na vysokou zvukovou pohltivost ve stavbách, která je opět doložena měřením. Je opravdu vysoká. Otevřenost buněk je chemicky cílená pro vznik tohoto typu pěny.

Někteří dodavatelé tvrdí, že jejich pěna „dýchá“ a zároveň je „vzduchově nepropustná“. Co vaše pěna?

Tato formulace svědčí o tak hluboké neznalosti technologie i stavební fyziky, tak že by bylo vhodné s dotyčným okamžitě přerušit styk. Pěny s otevřenou buněčnou strukturou mají velmi nízký difúzní odpor, dobře propouštějí vodní páry (tedy i vzduch). Pro většinu případů použití je nutná montáž parozábrany (obvykle fólie, součásti systému SDK).

Když jste výrobci, máte nějaké doklady?

Samozřejmě, naše firma jako jedna z mála má všechny potřebné doklady, podle současných předpisů: dle ČSN EN 14315-1:2013 je to Protokol o posouzení vlastností a z toho vyplývající Prohlášení o vlastnostech výrobku
součástí těchto dokladů je:
– zkouška reakci na oheň
– uvolňování nebezpečných látek
– tepelná vodivost
– pevnost v tlaku
– propustnost vody – nasákavost
– prašnost
– zvuková pohltivost
– přilnavost k povrchům, dokonalá adheze